fbpx

We vinden het belangrijk dat jij als klant weet waar je aan toe bent. Daarom hebben wij een Terms of Service (Algemene Voorwaarden) opgesteld die dit beschrijven. Ook vind je op deze pagina enkele aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze website. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met onze klantenservice ([email protected] of 0638777738).

Bekijk ook ons privacystatement om te lezen hoe wij met data omgaan. Veelgestelde vragen over onze service vind je in onze FAQ.

 

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van House of Einstein B.V. (hierna: House of Einstein) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij House of Einstein zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding van House of Einstein dan wel het maken van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van House of Einstein zijn vrijblijvend en House of Einstein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de aanvraag tot bestelling door House of Einstein. House of Einstein is gerechtigd aanvragen tot bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag tot bestelling niet wordt geaccepteerd, zal House of Einstein dit mededelen na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 House of Einstein rekent €19,90 servicekosten per levering. Indien een klant geen kledingstukken houdt, worden alleen de servicekosten in rekening gebracht. De servicekosten gelden voor alle leveringen: zowel kledingboxen als naleveringen.

3.3 Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. De klant wordt geïnformeerd door onze klantenservice indien van toepassing.

3.4 De klant meldt zich aan via de online stijlcheck waarbij naam, adres, woonplaats en contactgegevens worden geregistreerd. Na aanmelding neemt een medewerker van House of Einstein per e-mail of telefonisch contact op met de klant om zijn of haar wensen door te nemen.

3.5 Een negatieve uitslag van de intern ontwikkelde profiel- en kredietcheck geeft House of Einstein het recht om de aanvraag tot bestelling te weigeren (dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, zoals het vooraf betalen van een borg t.w.v. €400 of de bestelling direct en in zijn geheel betalen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald). House of Einstein behoudt het recht om de aanvraag tot bestelling te weigeren om wat voor een reden dan ook. Na ontvangst van de borg wordt de kledingbox direct verzonden. Het borgbedrag wordt achteraf verrekend met de factuur en indien van toepassing teruggestort.

3.6 De kledingbox bevat een lijst met de prijs van alle kledingstukken die in de box zitten (de pakbon). De klant stuurt kledingstukken die hij niet wil houden inclusief verpakkingen binnen 7 dagen retour in de box. De kledingstukken mogen niet gedragen zijn (anders dan ‘thuis passen’) en hebben de originele aangehechte labels. Kledingstukken die ongedragen zijn en binnen de gestelde termijn retour zijn ontvangen, worden niet in rekening gebracht. Mocht de klant de kledingstukken na 7 dagen retourneren zonder de aangehechte labels of de sokken, ondergoed of ondershirts gepast te hebben, dan heeft House of Einstein het recht deze kledingstukken volledig te factureren.

3.7 De klant retourneert de box door de box met het meegezonden, prepaid DHL label af te geven bij een DHL punt. De klant bewaart het bewijs van verzending (wij raden aan totdat je de factuur hebt ontvangen) zodat feitelijk kan worden vastgesteld dat de box is geretourneerd.

3.8 De klant ontvangt de definitieve factuur voor de gehouden kledingstukken binnen drie tot zeven dagen nadat House of Einstein de box met geretourneerde kledingstukken ontvangen heeft. Indien geen kledingstukken worden gehouden, worden alleen de servicekosten t.w.v. €19,90 in rekening gebracht. De betalingstermijn van de factuur is 2 dagen.

Artikel 4. Levering

4.1 De klant bepaalt zelf hoe vaak hij een kledingbox wil ontvangen. De leveringstermijn van de box varieert, afhankelijk van het moment van de aanvraag, en wordt met de klant afgestemd. Indien beide partijen de datum van levering zijn overeengekomen, behoudt House of Einstein het recht om van deze datum af te wijken. House of Einstein zal zich uiteraard maximaal inspannen om op afgesproken datum te leveren. House of Einstein verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van de naam, adres, woonplaats en contactgegevens van de klant. House of Einstein verstuurt alle bestellingen alleen naar het door de klant opgegeven adres. Mocht de klant op moment van afgifte niet thuis zijn dan wordt er door DHL vier keer een afleverpoging gedaan. De klant kan er eventueel voor kiezen om het bij een DHL ophaalpunt te laten bezorgen.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 90 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 House of Einstein zal zich maximaal inzetten om het product in de juiste staat, naar verwachting van de klant, te leveren. Mocht de kledingbox desondanks kledingstukken bevatten die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan de klant deze binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour zenden naar House of Einstein. Aan ontvangst is gelijkgesteld de laatste aanbiedingspoging door DHL. Indien binnen deze termijn door House of Einstein geen schriftelijke berichten zijn ontvangen, wordt House of Einstein geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product niet gedragen (anders dan ‘thuis passen’) en/of gewassen is en voorzien van de originele aangehechte labels. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van House of Einstein.

5.2 House of Einstein zal zich maximaal inzetten om ontstane problemen gerelateerd aan de verzending zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan de klant de complete bestelling (kledingbox met de origineel verpakte kledingstukken, inclusief aangehechte labels aan de kleding), zonder bijkomende kosten, annuleren door de bestelling in zijn geheel terug te sturen. Deze garantie vervalt wanneer a) producten gedragen en/of gewassen zijn, b) kleding labels missen c) de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, d) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 6. shoptegoed

6.1 Shoptegoed
Bij House of Einstein maken we onderscheid tussen twee soorten shoptegoed: Categorie A: Dit tegoed is aangekocht door de klant zelf of is aan de klant geschonken door een derde partij, bijvoorbeeld in de vorm van een cadeaubon. Categorie B: Dit tegoed wordt door House of Einstein aan de klant toegekend, vaak als een gebaar van onze kant zonder dat hier kosten aan verbonden zijn, en dit gebeurt onder andere uit serviceoverwegingen.

6.2 Loyalty Credit (LC)
“Loyalty credit” kan door House of Einstein aan klanten worden toegekend, meestal als een percentage van het bedrag dat gedurende een bepaalde periode aan kleding is besteed. In de maand januari ontvangen klanten met opgebouwd LC een House of Einstein cadeaukaart ter waarde van het opgebouwde LC van het voorgaande jaar. Deze cadeaukaart kan vervolgens worden gebruikt voor shoptegoed bij House of Einstein. Klanten hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor een directe omzetting naar shoptegoed, zonder ontvangst van een cadeaukaart.

Mocht een klant besluiten om de service van House of Einstein te beëindigen, dan kan de klant ons verzoeken om eventueel openstaand shoptegoed terug te storten. In dat geval zal de klant het shoptegoed binnen 14 dagen ontvangen op het door hen aangegeven bankrekeningnummer. Het terugstorten van shoptegoed is echter alleen van toepassing op tegoed uit categorie A. Shoptegoed uit categorie B komt te vervallen bij beëindiging van de klantrelatie. Opgebouwd LC dat niet is omgezet naar een cadeaukaart of shoptegoed vervalt eveneens.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van House of Einstein en van het personeel en de producten van House of Einstein voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. House of Einstein is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 House of Einstein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van House of Einstein.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van House of Einstein jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan House of Einstein verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en House of Einstein, dan wel tussen House of Einstein en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en House of Einstein, is House of Einstein niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van House of Einstein.

Artikel 8. Overmacht

8.1 House of Einstein heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat House of Einstein gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan House of Einstein kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

9.1 Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat House of Einstein persoonsgegevens alleen deelt met de leveranciers indien dit de bestelling ten goede komt. Daarbuiten worden persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

9.2 Na aanmelding op de site zullen het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om de gebruiker te contacteren over onze service. Afmelden voor dit contact kan op elk gewenst moment telefonisch of dit door middel van een reply op onze mails kenbaar te maken.

Artikel 10. Overigen

10.1 Indien de klant de bestelling op een ander adres dan zijn of haar woonadres wilt ontvangen, is House of Einstein gerechtigd de bestelling te weigeren. House of Einstein levert in beginsel alleen aan het woon- danwel werkadres van degene die de bestelling plaatst. Mocht dit voor de klant niet mogelijk zijn, dan kan de klant de kledingbox persoonlijk ophalen bij House of Einstein, Vennestraat 4, 2161 LE, Lisse. In dit geval behoudt House of Einstein zich het recht voor de klant te vragen de kledingstukken die hij/zij houdt direct te betalen.

10.2 Wanneer door House of Einstein gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat House of Einstein deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met House of Einstein in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door House of Einstein vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 House of Einstein is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van House of Einstein B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Leiden, onder KvK-nummer 61020737. Amsterdam, april 2016 House of Einstein B.V.

Winkelmandje
Close
  • Er zit nog niks in je winkelmandje.
Je winkelwagen is momenteel leeg.
Please add some products to your shopping cart before proceeding to checkout.
Browse our shop categories to discover new arrivals and special offers.