fbpx

Voorwaarden van onze Webshop

Omdat we, naast dat we een personal shopping service zijn, ook opereren als webshop waarin men losse items kan kopen, hebben we twee verschillende typen voorwaarden. Hier vind je de voorwaarden van de operatie rondom onze webshop.

Bekijk ook ons privacystatement om te lezen hoe wij met data omgaan. Veelgestelde vragen over onze service vind je in onze FAQ. Op zoek naar de voorwaarden van onze personal shopping service? Deze vind je hier.

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van House of Einstein B.V. (hierna: House of Einstein) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij House of Einstein zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding van House of Einstein dan wel het maken van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van House of Einstein zijn vrijblijvend en House of Einstein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de aanvraag tot bestelling door House of Einstein. House of Einstein is gerechtigd aanvragen tot bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag tot bestelling niet wordt geaccepteerd, zal House of Einstein dit mededelen na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor verzending binnen Nederland en België worden geen kosten in rekening gebracht bij besteding vanaf €75 en hoger. Indien het totaalbedrag van de bestelling onder de €75 ligt, worden er €4,95 aan verzendkosten bijgevoegd aan het totale aankoopbedrag.

Artikel 4. Levering

4.1 Indien webshopbestellingen op werkdagen vóór 15 uur binnenkomen worden deze nog dezelfde dag verstuurd en komen deze een dag later bij de klant aan.

4.2 Onze verzendpartner DHL verzorgt de verzending en levert van dinsdag tot en met zaterdag.

4.3 Mocht de klant op moment van afgifte niet thuis zijn dan wordt vier keer een afleverpoging gedaan. De klant kan er eventueel voor kiezen om het bij een DHL ophaalpunt te laten bezorgen.

4.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.5 Het product moet uiterlijk 90 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 House of Einstein zal zich maximaal inzetten om het product in de juiste staat, naar verwachting van de klant, te leveren. Mocht de bestelling desondanks kledingstukken bevatten die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan de klant deze binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retourzenden naar House of Einstein. Aan ontvangst is gelijk gesteld de laatste aanbiedingspoging door DHL. Indien binnen deze termijn door House of Einstein geen schriftelijke berichten zijn ontvangen, wordt House of Einstein geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

5.2 House of Einstein zal zich maximaal inzetten om ontstane problemen gerelateerd aan de verzending zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan de klant de complete bestelling (met de origineel verpakte kledingstukken, inclusief aangehechte labels aan de kleding), zonder bijkomende kosten, annuleren door de bestelling in zijn geheel terug te sturen. Deze garantie vervalt wanneer a) producten gedragen en/of gewassen zijn, b) kledinglabels missen c) de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen, d) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

5.3 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen 7 werkdagen na de laatste aanbiedingspoging door DHL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen en/of gewassen is. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van House of Einstein bij een besteding boven de € 75.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van House of Einstein en van het personeel en de producten van House of Einstein voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. House of Einstein is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 House of Einstein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van House of Einstein.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van House of Einstein jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan House of Einstein verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en House of Einstein, dan wel tussen House of Einstein en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en House of Einstein, is House of Einstein niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van House of Einstein.

Artikel 7. Overmacht

7.1 House of Einstein heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat House of Einstein gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan House of Einstein kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

8.1 Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat House of Einstein persoonsgegevens alleen deelt met de leveranciers indien dit de bestelling ten goede komt. Daarbuiten worden persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 9. Overigen

9.1 Indien de klant de bestelling op een ander adres dan zijn of haar woonadres wilt ontvangen, is House of Einstein gerechtigd de bestelling te weigeren. House of Einstein levert in beginsel alleen aan het woon- dan wel werkadres van degene die de bestelling plaatst. Mocht dit voor de klant niet mogelijk zijn, dan kan de klant de bestelling persoonlijk ophalen bij House of Einstein, Zekeringstraat 32E, 1014 BS Amsterdam.

9.2 Wanneer door House of Einstein gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat House of Einstein deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met House of Einstein in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door House of Einstein vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 House of Einstein is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van House of Einstein B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Leiden, onder KvK-nummer 61020737. Amsterdam, april 2016 House of Einstein B.V.

Winkelmandje
Close
  • Er zit nog niks in je winkelmandje.
Je winkelwagen is momenteel leeg.
Please add some products to your shopping cart before proceeding to checkout.
Browse our shop categories to discover new arrivals and special offers.